การจัดการความรู้ (KM)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

การส่งมอบองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุ

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563