หน้าแรก

บทเรียนออนไลน์

เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก

GURU SWU PHARMACY

สื่อสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้สนใจ

ความภาคภูมิใจ

ผลงาน นิสิต บุคคลากร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและรางวัลที่ภาคภูมิใจ

Live & Learn

นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวก การใช้ชีวิต กิจกรรม นิสิตเภสัช มศว ในรั้ว มศว องครักษ์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
Slider

CPE

บทความหรือประชุมวิชาการสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเภสัชกร

ชวนคิดชวนคุย

บอกข่าวและรับฟังข้อเสนอจาก
ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ

Green Pharmacy

เภสัชสายกรีน นำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับการรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์และบุคลากร

ข้อมูลสำหรับอาจารย์และ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มศว

มศว

สภาเภสัชกรรม

ศูนย์สอบความรู้ฯ

ศ.ศ.ภ.ท

หน่วยงานอื่นๆ