โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

คณบดี และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Continue reading


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบฯ ตามเว็บไซต์ ด้านล่างนี้http://admission.swu.ac.th/home.php        

Continue reading


ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง(วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน)และผู้สนใจในจังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 –17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 605 ชั้น6และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รศ.ภญ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ โทร.037-395-094-5ต่อ 21608, 089-7796744 สามารถส่งใบสมัครได้ที่: chuda@g.swu.ac.th

Continue reading


นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ที่เรียนปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท 1 ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

Continue reading


อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดกิจกรรรมงานสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ ณ บริเวณลานระหว่างคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม

กำหนดการ (นอตติงแฮม) (ประชาสัมพันธ์) กำหนดการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกาย ผลการตรวจตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ (หลักสูตรโครงการร่วมฯ นอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ** ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ เวลา กิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 เวลา 08.00  – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน รับแฟ้มประวัติพร้อมกรอกประวัติลงในแฟ้มประวัติให้เรียบร้อย   ขั้นตอนที่ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนยื่นเอกสารผลตรวจ ได้แก่ 1.      ผลการตรวจตาบอดสี 2.      ผลการตรวจร่างกาย 3.      ผลอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก (ที่โต๊ะตรวจเอกสาร)   ขั้นตอนที่ 3 […]

Continue reading