หน้าแรก

บทเรียนออนไลน์

เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก

GURU SWU PHARMACY

สื่อสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้สนใจ

ความภาคภูมิใจ

ผลงาน นิสิต บุคคลากร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและรางวัลที่ภาคภูมิใจ

มาเรียนกับเราเภสัช มศว

นำเสนอการเรียน การใช้ชีวิต กิจกรรม นิสิตเภสัชมศว ในรั้วมศว องครักษ์

สวนสมุนไพร

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มศว
Slider

CPE

บทความหรือประชุมวิชาการสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเภสัชกร

ชวนคิดชวนคุย

บอกข่าวและรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารและบุคลากรในคณะ

Green Pharmacy

เภสัชสายกรีน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์และบุคลากร

ข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มศว

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่องราวที่สำคัญและกิจกรรมตลอดทั้งปี