เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2

  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 1.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545) 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มที่  1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) มีเกรดเฉลี่ย (5 เทอม) ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ […]

Continue reading


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะและพากเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคม ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตพึงตั้งใจนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยสืบไป ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว 25 ธันวาคม 2561

Continue reading


เปิดรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. สังกัดสาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 3 อัตรา    เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2. สังกัดสาขาเภสัชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา    เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสิรินทิพย์ โทร. 037-395094 ต่อ 21528 ในวันและเวลาราชการ

Continue reading


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัคร 1 – 15 ธ.ค.61)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Continue reading