พันธกิจ/วิสัยทัศน์/โครงสร้างองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

คุณค่าของยาอยู่ที่การพัฒนาความรู้คู่เภสัชกร

ปณิธาณ (Pledge)

คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเภสัชศาสตร์เป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านยาให้แก่ชุมชนและประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Values)  

Teamwork        ทำงานเป็นทีม

Learning           เรียนรู้ร่วมกัน

Creativity         คิดสร้างสรรค์

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

มุมมองเชิงระบบ (Systematic Perspective)

อัตลักษณ์นิสิต (Identity)

นิสิตมีทักษะสื่อสาร คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

  1. School of Pharmacy, The University of Nottingham, United Kingdom
  2. Universidade lusófona de humanidades e technologias, Lisbon, Portugal
  3. Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Osaka, Japan
  4. Faculty of Pharmaceutical Science, Chiba University, Chiba, Japan
  5. Beuth University of Apply Science, Berlin, Germany

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ปี (2562 – 2565) (Strategic Issues)

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความต้องการของสังคม
  3. พัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  4. สืบสานการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
  5. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล

โครงสร้างองค์กร