ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี

ระเบียบการเข้าสอบ คณะเภสัชศาสตร์ มศว

ระเบียบการเข้าสอบ