SWU Pharmacy Job Fair

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรสาขาต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกทำงานตามความสนใจหรือความถนัดเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยภายในงานมีหน่วยงานมารับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ โรงพยาบาล ร้านยา โรงงาน และบริษัทยา