International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021)

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) ในหัวข้อ New Frontier in Pharmaceutical Sciences and Industrial Pharmacy ในรูปแบบ Online conference ผ่านโปรแกรม Zoom application
โดยมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเป็น เภสัชกร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ การนำเสนอผลงานจากนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบการนาเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) และมีการนำเสนอผลงานจากนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยด้านวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมในวิชาปัญหาพิเศษและการประกอบวิชาชีพในอนาคต อาจารย์และนักวิจัยได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยด้านวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์และมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ