ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โครงการอบรมวิชาการ Pharm SWU CPE Webinar หัวข้อเรื่อง “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”

โครงการอบรมวิชาการ Pharm SWU CPE Webinar หัวข้อเรื่อง “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW” ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom # หน่วยกิต CPE 2 หน่วยกิต # ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม ฟรี # ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession”

Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession” วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 https://www.youtube.com/watch?v=DDQr2xOU7nUPharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession” วันที่ 8 กรกฎาคม 2565https://www.youtube.com/watch?v=cbqi7KKdRNk

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ EdPEx300 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว”

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ EdPEx300 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีวรรณ อินดา เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams Link ห้องประชุม : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc3MWYxMzYtYTE5NS00M2ZhLTg0ODYtNTM5NmM1MmYwNmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f90c4647-886f-4b4c-b2eb-555df9ec4e81%22%2c%22Oid%22%3a%22793e33b5-0f73-4433-bcd3-e577c337c30c%22%7d

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว)

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว) หัวข้อบรรยาย เวลา 12:00-12:30 น. เรื่อง “การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา” เวลา 12:30-13:30 น. เรื่อง “กรณีศึกษา : การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา” บรรยายโดย รศ.ดร.ภญสุวิมล  ยี่ภู่ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98253421758?pwd=UHpWczJ1bW56MVBHU2ZxeUIrS1BLZz09 Meeting ID: 982 5342 1758 Passcode: 225993

1 2