ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)” ณ ศูนย์ผู้สูงวัย วัดประสิทธิเวช โดยคณะได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย พระภิกษุและผู้สูงอายุ ประมาณ 200 คน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณคล เชื้อมงคล ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน จากวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณคล เชื้อมงคล ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน จากวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชน

โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาหาความรู้ และการพัฒนายา และได้รับเกียรติจาก ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมนิสิตและคณาจารย์ร่วมสงบนิ่งตั้งจิตแผ่เมตตาให้อาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง                

1 2