ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในชั้นปีที่ 6 และเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่จำเป็นในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA) โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.สิริพิมล สมบูรณ์วิทย์ (บริษัท Novo Nordisk Pharma) ภญ.เบญญาภา ตันตวาที (บริษัท Syneos Health) ภญ.นภสร อินทโชติ (บริษัท RPS Research (Thailand)) และ ภญ.บุณยนิสภ์ อัฐมโนลาภ (บริษัท Novo Nordisk Pharma) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว เป็นวิทยากรบรรยาย ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน CRA ให้กับนิสิตรุ่นน้อง      

โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาหาความรู้ และการพัฒนายา และได้รับเกียรติจาก ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมนิสิตและคณาจารย์ร่วมสงบนิ่งตั้งจิตแผ่เมตตาให้อาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง                

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564 ขึ้นในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการฝึกบูรณาการความรู้ทางด้านเภสัชกรรม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เนื้อหาทางด้านเภสัชกรรมเพิ่มขึ้น ให้นิสิต           เภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชกรรม เพื่อการซักประวัติ เลือกใช้ยา และให้คำแนะนำด้านยาที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพในอนาคต กิจกรรมในงานมีการแข่งขัน ตอบปัญหาทักษะด้านเภสัชกรรม และการแข่งขันซักประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ PCE Quiz นายกวินภพ กัญจนบุศย์                      ชนะเลิศ                         ชั้นปีที่ 2 นางสาวพัทธนันท์ สงวนเกียรติชัย  […]

1 2 3 4