ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)” ณ ศูนย์ผู้สูงวัย วัดประสิทธิเวช โดยคณะได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย พระภิกษุและผู้สูงอายุ ประมาณ 200 คน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณคล เชื้อมงคล ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน จากวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วรรณคล เชื้อมงคล ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน จากวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชน

ขอเชิญชวนนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ

ขอเชิญชวนนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Ms Teams )

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ การแต่งตัวและการวางตัวอย่างเหมาะสม

วันที่  26  มีนาคม  2565   คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ การแต่งตัวและการวางตัวอย่างเหมาะสม  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ   MS TEAMS  วิทยากรโดย เภสัชกรหญิงปวันรัตน์  ดิสนีเวทย์   ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10        

1 2 3 4