born to be a pharmacist 19th

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ born to be a pharmacist 19th ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษา