โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด”(A systematic medical scientific search in a context of pharmaceutical industry)

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด”(A systematic medical scientific search in a context of pharmaceutical industry) ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อนันต์ เจียมเจริญ  ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้แก่เภสัชกรในสายงานเภสัชกรรมการตลาด และศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าหรืออาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดของคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องและตรงประเด็นในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาทักษะในการสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 1,500 บาท (CPE 2.5 หน่วยกิต)

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดของคณะเภสัชศาสตร์ มศว จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 5 ท่าน โดยให้สิทธิ์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาก่อน โปรดสอบถามสิทธิ์ได้ที่คุณพรทิพย์

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ทางออนไลน์ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/9NiFS1AF4DT2xcVP9

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรทิพย์  เบอร์โทร 037-395094-5 ต่อ 21605

 

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่  11 พฤศจิกายน 2562

โดยสามารถส่งแบบตอบรับทาง QRcode หรือทาง e-mail : porntipsup@g.swu.ac.th

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรทิพย์  0-3739-5094-5  ต่อ 21605

e-mail : porntipsup@g.swu.ac.th

 

 

 

***โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เลขที่บัญชี  283-200568-4  และกรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนในช่องสุดท้ายของแบบฟอร์มตอบรับ หรือแนบทาง e-mail ท่านสามารถรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ในวันอบรม***

สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันการลงทะเบียนที่ www.pharmacy.swu.ac.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการโครงการอบรมวิชาการ

“การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด”

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม อนันต์ เจียมเจริญ  ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 8.45 น. พิธีเปิดการอบรม

โดย ผศ.ดร.ภญ.วิมล พันธุเวทย์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.45 – 10.00 น. หัวข้อบรรยาย “ หลักการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ PICO”

โดย ดร.ภก.ชลากร ชนาทิตรัตน์  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 – 12.00 น. บรรยายและ Workshop “การสืบค้นอย่างเป็นระบบ”

โดย

กลุ่มที่ 1  ดร.ภก.ชลากร ชนาทิตรัตน์  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

กลุ่มที่ 2  อาจารย์ประพฤทธิ์  สวัสดิ์วิภาชัย

แบบตอบรับการประชุม