โครงสร้างองค์กร

รองคณบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัย

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.วรพรรณ  สิทธิถาวร
เบอร์โทร : 2-1638
e-mail : worapan@g.swu.ac.th

ผู้ประสานงานวิจัย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ศุภเกียรติกุล
เบอร์โทร : 2-1518
e-mail : porntipsup@g.swu.ac.th