โครงสร้างองค์กร

รองคณบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี

เบอร์โทร : 2-1626

e-mail : weerasak@g.swu.ac.th

ผู้ประสานงานวิจัย

นักวิชาการศึกษา (ป.โท)
ดร.นิศา  อุบลทิพย์
เบอร์โทร : 2-1518
e-mail : nisau@g.swu.ac.th