“Dek-D’s TCAS Fair” ครั้งที่ 13

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.สุวรรณา วรรัตน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) เข้าร่วมงาน “Dek-D’s TCAS Fair” ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Double degree) โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน