คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft 365 ในการปฏิบัติงาน”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft 365 ในการปฏิบัติงาน” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ระบบ MS team โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ให้ทราบวิธีการใช้ Microsoft 365 ในการปฏิบัติงานและให้ทราบมาตรการความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญของคณะเกิดความเสียหาย โดยมีนายฉัตรชัย บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย