ข่าวสาร

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดคลอง 14 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก                                                

ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )

ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง เข้าร่วม ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education ) ระหว่างวันที่ 11 – ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ลลิตา วีระเสถียร นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการใช้การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในวิชาเภสัชเวท ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Effectiveness and Attitude towards Active Learning in Pharmacognosy Subjects among Pharmacy […]

กิจกรรม “Big cleaning day”

คณะกรรมการ 5 ส  ของคณะเภสัชศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม “Big cleaning day” ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 6 และห้อง 303 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดี มีความสุขทั้งในการทำงานและการทำกิจกรรม 5ส   ซึ่งมีพี่น้องสำนักงานและแม่บ้านทุกท่านร่วมกัน “Big cleaning day”                                                        

ประชาสัมพันธ์ “ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2562”

“ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2562 ทางInternet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการสัมมนา ประจำปี 2562 หัวข้อ “การส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน” ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการสัมมนา ประจำปี 2562 (นอกสถานที่) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ “การส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้างความผูกพันภายในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม

ประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเริ่มใช้ในประงบประมาณ 2563

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 “Geriatric Pharmacotherapy: Fundamental and Clinical Update”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 “Geriatric Pharmacotherapy: Fundamental and Clinical Update” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฟูราม่า กรุงเทพมหานคร แก่เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มศว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ ระหว่างเภสัชกร ศิษย์เก่า และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้

1 2 3 4