ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต

โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาหาความรู้ และการพัฒนายา และได้รับเกียรติจาก ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมนิสิตและคณาจารย์ร่วมสงบนิ่งตั้งจิตแผ่เมตตาให้อาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง                

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564 ขึ้นในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการฝึกบูรณาการความรู้ทางด้านเภสัชกรรม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เนื้อหาทางด้านเภสัชกรรมเพิ่มขึ้น ให้นิสิต           เภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชกรรม เพื่อการซักประวัติ เลือกใช้ยา และให้คำแนะนำด้านยาที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพในอนาคต กิจกรรมในงานมีการแข่งขัน ตอบปัญหาทักษะด้านเภสัชกรรม และการแข่งขันซักประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ PCE Quiz นายกวินภพ กัญจนบุศย์                      ชนะเลิศ                         ชั้นปีที่ 2 นางสาวพัทธนันท์ สงวนเกียรติชัย  […]

1 2