ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)” ณ หอประชุม วัดประสิทธิเวช โดยคณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข่มุกทำจากน้ำสมุนไพร และเกมส์ตอบปัญหา ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 100 คน

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านสวนสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านสวนสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมีทีมอาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและบุคลากรสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรู้ความรู้ด้านสมุนไพร          

ขอเชิญเภสัชกร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมงานอบรมวิชาการ Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเภสัชกร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมงานอบรมวิชาการ Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ด้วยรูปแบบและการประชุมแบบ Online (ระบบ Zoom) ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมล วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams Link ห้องประชุม : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc3MWYxMzYtYTE5NS00M2ZhLTg0ODYtNTM5NmM1MmYwNmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f90c4647-886f-4b4c-b2eb-555df9ec4e81%22%2c%22Oid%22%3a%22793e33b5-0f73-4433-bcd3-e577c337c30c%22%7d

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว)

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว) หัวข้อบรรยาย เวลา 12:00-12:30 น. เรื่อง “การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา” เวลา 12:30-13:30 น. เรื่อง “กรณีศึกษา : การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา” บรรยายโดย รศ.ดร.ภญสุวิมล  ยี่ภู่ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98253421758?pwd=UHpWczJ1bW56MVBHU2ZxeUIrS1BLZz09 Meeting ID: 982 5342 1758 Passcode: 225993

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1 2 3