โครงการ “การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าในในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ