โครงการโครงการพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (soft skill) หัวข้อ leadership (growth and fixed mindset and resilience mindset)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (soft skill) หัวข้อ leadership (growth and fixed mindset and resilience mindset) ขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะในด้านคนและสังคมแก่นิสิต ให้นิสิตมีความพร้อมและมั่นใจในการออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือ ออกไปประกอบวิชาชีพ
นำทีมโดย
ภก.ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา (พี่อะตอม)
ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล (พี่สายขิม)
ภญ.เบญญาภา ตันตวาที (พี่แพรว) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว