โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.89

งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ 2563 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ระบบออนไลน์ วิทยากรโดย คุณจุลี เนียมเนตร นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ และคุณจักรภพ บุญรำพรรณ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ