โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก( CRA) ประจำปีการศึกษา 2565