โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ (MKT) หัวข้อ “Partnership Selling”

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ (MKT) หัวข้อ “Partnership Selling” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค และการเตรียมพร้อมบุคลิกภาพกับศิษย์พี่รุ่นต่าง ๆ ที่กำลังทำงานในอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะ โดยวิทยากรหลัก ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ ณ ห้องบรรณสารบริการ ชั้น 4 ตึกคณะเภสัชศาสตร์