โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารจากลักษณะบุคคลเพื่อการสื่อสารให้ได้งาน และให้ได้ใจ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารจากลักษณะบุคคลเพื่อการสื่อสารให้ได้งาน และให้ได้ใจ” โดยวิทยากร ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ และ ภก.ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย ณ ห้องบรรยาย 606 ตึกคณะเภสัชศาสตร์