โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA) โดยวิทยากร ภญ.สิริพิมล สมบูรณ์วิทย์ และทีม ณ ห้องบรรยาย 501 ตึกคณะเภสัชศาสตร์