โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ การแต่งตัวและการวางตัวอย่างเหมาะสม

วันที่  26  มีนาคม  2565   คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ การแต่งตัวและการวางตัวอย่างเหมาะสม  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ   MS TEAMS  วิทยากรโดย เภสัชกรหญิงปวันรัตน์  ดิสนีเวทย์   ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10