โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในชั้นปีที่ 6 และเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่จำเป็นในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA) โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.สิริพิมล สมบูรณ์วิทย์ (บริษัท Novo Nordisk Pharma) ภญ.เบญญาภา ตันตวาที (บริษัท Syneos Health) ภญ.นภสร อินทโชติ (บริษัท RPS Research (Thailand)) และ ภญ.บุณยนิสภ์ อัฐมโนลาภ (บริษัท Novo Nordisk Pharma) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว เป็นวิทยากรบรรยาย ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน CRA ให้กับนิสิตรุ่นน้อง