โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 “Geriatric Pharmacotherapy: Fundamental and Clinical Update”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 “Geriatric Pharmacotherapy: Fundamental and Clinical Update” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฟูราม่า กรุงเทพมหานคร แก่เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มศว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ ระหว่างเภสัชกร ศิษย์เก่า และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้