โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย ROUTINE TO RESEARCH เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ

โครงการอบรมระยะสั้น :  ระยะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่

เรื่อง การใช้ข้อมูลทางสุขภาพและข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนางานดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาระบบสุขภาพ 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน