โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด ​เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง 606 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ในหัวข้อ “ระบบการให้คำปรึกษาของคณะเภสัชศาตร์”  วิทยากรโดย ผศ.ภัทราวดี บูรณตระกูล
“การสื่อสารกับเด็กวัยรุ่น วัยเรียน” วิทยากรโดย พญ.เบญจพร ตันตสูติ (หมอมิน บานเย็น)
“การเข้าใจและดูแลนิสิตในการใช้ยาจิตเวช” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล ยี่ภู่
และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในดูแลนิสิต