โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะฯ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

ผศ.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ศุจิมน ตันวิเชียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ผศ.ลลิตา วีระเสถียร และ ผศ.จิตติมา มานะกิจ ร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะฯ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์