โครงการสัมมนาคณะ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีม : หัวใจของความสำเร็จ”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีม : หัวใจของความสำเร็จ” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ได้มีการพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมของการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างค่านิยม ความรัก ความผูกพันในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม