คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ร่วมกับหลักสูตรแพทยศาสตร (โครงการร่วมฯ) ณ Shrewsbury International school