โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีมุมมองและทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ รวมถึงให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณ อำลาอาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยคณะได้รับเกียรติจาก รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม บรรยายหัวข้อ วิชาชีพเภสัชกรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom และยังได้เชิญวิทยากรที่มีคุณภาพ คุณพรสุข วังอนานนท์ พร้อมทีมผู้ช่วย บรรยายหัวข้อ Effective leader through integrated communication and priority setting. และคุณนิตินัย สุนทรเภสัช บรรยายหัวข้อ การบริหารการเงินสำหรับบัณฑิตใหม่ คณะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้