โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 1: พัฒนาบุคลิกภาพ

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 1: พัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.โศจิรัตน์ คงทนไพศาล และ ภญ.จริญญา ลิ่มทวีกูล เป็นวิทยากรบรรยาย