โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์

ฝ่ายบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารงาน แนวปฏิบัติในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่และผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ได้เชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี เป็นวิทยากรในโครงการนี้