โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)” ณ หอประชุม วัดประสิทธิเวช โดยคณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข่มุกทำจากน้ำสมุนไพร และเกมส์ตอบปัญหา ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 100 คน