โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพของน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สริน ทัดทอง เป็นวิทยากรบรรยายและภาคปฏิบัติการ และรศ.สุวรรณา วรรัตน์ รศ.ชุดา จิตตสุโภ เป็นวิทยาภาคปฏิบัติการ