โครงการบรมราชบพิตรรำลึก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมและทำแบบประเมินหลังจบโครงการ จะได้รับหมวดกิจกรรมกลุ่มเลือก