โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองและอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาหาความรู้ และการพัฒนายา และได้รับเกียรติจาก ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมนิสิตและคณาจารย์ร่วมสงบนิ่งตั้งจิตแผ่เมตตาให้อาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง