โครงการชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ร่วมมือกันจัดโครงการชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ผู้สอนคือ Mr. Michael Andrew Welch และอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการคือ อ.ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ (คณะเภสัชศาสตร์) และ ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)