โครงการจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตอบสนองนโยบาย Green University และการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีนิสิตเภสัชศาสตร์ช่วยกันผลิตที่ทิ้งขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม ผลิตที่ทิ้งเข็มอินซูลิน และ ผลิตที่นอนหลอดกาแฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียง