แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน

เป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ-ปัญหา-ข้อร้องเรียน จากคณาจารย์-บุคลากร-นิสิต-บุคคลภายนอก