เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีรับเสื้อกาวน์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 402 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 402 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์