เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆ” สำหรับให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆจำนวน 11 รูปแบบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำ สื่อ “เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆ” สำหรับให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆจำนวน 11 รูปแบบ โดยสามารถสแกน QR code ดังนี้