เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นหรือสมทบเงินทุนให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก