พิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศวได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน