อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ณ คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.