อบรมโครงการการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และการใช้โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Endnote”

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมโครงการการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และการใช้โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Endnote”ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบZoom ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์